Pilihan Bahasa

Perkhidmatan Online

Tanyalah TTPM

SMS

Jurnal

Penalti Jenayah Kerana Gagal Untuk Patuh

Mana-mana pihak yang gagal mematuhi award selepas 14 hari dari tarikh award dibuat oleh Tribunal adalah melakukan suatu kesalahan jenayah dan jika disabitkan bolehlah :-

a)  didenda tidak melebihi RM5,000.00 atau penjara selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau  kedua-duanya;

b) jika kesalahan itu berterusan pesalah boleh, sebagai tambahan kepada penalti di atas, didenda tidak melebihi RM1,000.00 bagi setiap hari atau sebahagian hari selama mana kesalahan itu berterusan selepas sabitan.